shqiptarortodoks.com - albanianorthodox.com
Fan S. Noli Kisha shqiptare Bibla shqip Albanologji Foti Cici

Albanologji

E Mbsuame e Krështerë
Lukë Matrënga, 1592

Fjalor latinisht-epirotisht
Frang Bardhi, 1635

Çeta e profetëve
Pjetër Bogdani, 1685

Doktrina e kërshten
Gjon Nikollë Kazazi, 1743

Pesë letra shqip të Jozefi Skiroit, 'Arqipeshkëv i Durrësit dhe Vikar Apostolik i Himarës në Arbëri',
Zef Skiroi, 1746

Anonimi i Elbasanit, 1761

Manuel de la Langue Shkipe ou Albanaise [Vocabulaire Albanais-Français]
Auguste Dozon, 1879

Αλβανικαί Μελέται – Πραγματεία ιστορική και φιλολογική περί της γλώσσης και του έθνους των Αλβανών, υπό Παναγιώτου Κουπιτώρη
[Studime shqiptare - Studim historik dhe filologjik mbi gjuhën dhe kombin e shqiptarëve]
Panajot Kupitori, 1879

Διατριβή της παρ’ Αλβανοίς αντωνυμίας του τρίτου προσώπου κατά την διάλεκτον των εν Ελλάδι Αλβανών, μάλιστα την των Υδραίων, υπό Παναγιώτου Κουπιτώρη
[Studim mbi përemrin e vetës së tretë ndër shqiptarë, sipas dialektit të shqiptarëve në Greqi, sidomos të ydhriotëve]
Panajot Kupitori, 1879

Οι Αλβανοί και το μέλλον αυτών εν τω Ελληνισμώ - Μετά παραρτήματος περί των Ελληνοβλάχων και Βουλγάρων, υπό Θ. Πασχίδου
[Shqiptarët dhe e ardhmja e tyre në helenizëm - Me shtesë mbi grekovllehtë dhe bullgarët]
Th. Paskidu, 1879

Gramatica Albanese - con le poesie rare di Variboba
V. Librandi, 1897

Οι Αλβανοί κατά την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησον (Ύδρα-Σπέτσαι), υπό Μιχαήλ Λαμπρυνίδου, 1907
[Shqiptarët në Greqinë qendrore dhe në Peloponez]
Mihail Lambrinidou, 1907  

Parallele Ausdrucke und Redensarten in Rumanischen, Albanesischen, Neugriechischen und Bulgarischen
Nicola Papahagi, 1908

L' Albanese Parlato - dialetto ghego
Angelo Leotti, 1916

Kodikët e Shqipërisë, 2003  

Top